Di più saremo insieme, insieme, insieme,
di più saremo insieme, più gioia ci sarà.
Il mio amico è il tuo amico, il tuo amico è il mio amico,
di più saremo insieme, più gioia ci sarà.

Le plus nous serons ensemble, ensemble, ensemble,
le plus nous serons ensemble, le plus heureux nous serons.
Et mon ami est ton ami, et ton ami est mon ami,
le plus nous serons ensemble, le plus heureux nous serons.

Je mehr wir sind zusammen, zusammen, zusammen,
je mehr wir sind zusammen, je frolicher wir sind.
Und mein freund ist dein freund, und dein freund ist mein freund,
je mehr wir sind zusammen, je frolicher wir sind.

The more we are together, together, together,
the more we are together, the merrier we’ll be.
My friend is your friend, your friend is my friend,
the more we are together, the merrier we’ll be.

Jo mere vi er sammen, er sammen, er sammen
jo mere vi er sammen, des gladere vi bli’r.
Og din Ven er min Ven, og min Ven er din Ven,
jo mere vi er sammen, des gladere vi bli’r.